• Giờ đón/trả trẻ : 6h45 - 17h15

Công văn & Tài liệu

# Văn bản Ngày ban hành  
1
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG MẦM NON 30/4

Số: 18 | Thông báo

22/04/2024 TẢI VỀ
2
BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023

Số: 36 | Thông báo

24/04/2024 TẢI VỀ
3
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG MẦM NON 30/4

Số: 17 | Thông báo

01/04/2024 TẢI VỀ
4
v/v khảo sát ý kiến của cha mẹ học sinh về chính sách hỗ trợ học phí năm học 2024-2025

Số: 158/PGDĐT-KHTC | Thông báo

20/3/2024 TẢI VỀ
5
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH VÀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Số: 4679/QĐ-UBND | Thông báo

Trường mầm non 30/4, quận Hải Châu công khai dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo ngân sách Nhà nước năm 2024
20/12/2023 TẢI VỀ
6
THÔNG BÁO THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TRƯỜNG MẦM NON 30/4 NĂM 2022

Số: 559 | Thông báo

Căn cứ báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính ngân sách năm 2022 của Trường Mầm non 30-4, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận có ý kiến như sau:
18/10/2023 TẢI VỀ
7
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU CÁC KHOẢN ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG MẦM NON 30/4

Số: 164 | Thông báo

Trường Mầm non 30/4 thông báo về việc thu các khoản đầu năm học 2023-2024 như sau:
18/10/2023 TẢI VỀ
8
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Số: 129/KH-MN30/4 | Thông báo

05/09/2023 TẢI VỀ
9
NGHỊ QUYẾT 98/2022-NQ-HĐND QUY ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 98/2022/NQ- HĐND | Văn bản pháp luật

15/12/2022 TẢI VỀ
10
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Số: 11/KH-MN30/4 | Thông báo

15/09/2022 TẢI VỀ
11
NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI TRẺ MẦM NON, HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG LẬP, NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2022-2023

Số: 41 | Văn bản pháp luật

14/7/2022 TẢI VỀ
12
NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2022-2023 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 46 | Văn bản pháp luật

14/7/2022 TẢI VỀ
13
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON 30/4, GIAI ĐOẠN 2021-2026

Số: 59 | Thông báo

01/10/2021 TẢI VỀ
14
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

Số: 60/KH-MN30/4 | Thông báo

20/6/2022 TẢI VỀ
15
V/v tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận

Số: 270 /UBND-PGDĐT | Thông báo

V/v tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận
17/02/2022 TẢI VỀ
16
V/v tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố

Số: 361/SGDĐT-GDCTHSSV | Thông báo

V/v tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố
16/02/2022 TẢI VỀ
17
Công văn v/v tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Số: 4726/BGDĐT-GDTC | Thông báo

15/10/2021 TẢI VỀ
18
Công văn V/v Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Số: 6666/BYT-MT | Thông báo

16/8/2021 TẢI VỀ
19
Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Số: 16/2018/TT-BGDĐT | Văn bản pháp luật

03/8/2018 TẢI VỀ
20
Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Số: 55/2011/TT-BGDĐT | Văn bản pháp luật

22/11/2011 TẢI VỀ