• Giờ đón/trả trẻ : 6h45 - 17h15

Nhà trẻ 24-36 B

Nhà trẻ 24-36 B

Tập thể lớp

Giới thiệu

Giáo viên chủ nhiệm:

1/ Nguyễn Khoa Thị Trúc

2/ Nguyễn Thị Phương

Kế hoạch hoạt động