• Giờ đón/trả trẻ : 6h45 - 17h15

Lớp Lớn 2

Lớp Lớn 2

Tập thể lớp

Giới thiệu

Giáo viên chủ nhiệm: 

1/ Huỳnh Thị Kim Quyên

2/Nguyễn Thị Vui